1. Objecte

En compliment del nou Reglament General de Protecció de dades, l’informem de les condicions amb les quals l’Associació Alliberem-nos tracta i protegeix les seves dades personals.

2. Responsable del tractament de dades

La responsable de les dades facilitades lliurement és l’Associació Alliberem-nos (a partir d’ara, també associació o Alliberem-nos), amb NIF G55312276, amb seu al carrer Lliberada Ferrarons núm. 9 d’Olot, telèfon 644 74 22 60 i adreça electrònica alliberemnos@gmail.com.

Les persones responsables del tractament de dades són les que ocupen els càrrecs de la Junta Directiva. Consulteu-ne la seva identitat a https://alliberemnos.org/transparencia/

3. Dades que recopilem i procedència

Les dades que es tracten (dades d’identificació i direccions electròniques) són categoritzades com a no sensibles. Aquestes dades procedeixen de la persona interessada a través dels formularis web per associar-se (www.alliberemnos.org/associar-te), donar-se de baixa (www.alliberemnos.org/baixa) o contactar amb l’associació (www.alliberemnos.org/contacte).

4. Finalitat del tractament de dades

  • Incorporar o eliminar la seva adreça electrònica, nom i cognoms, data d’alta i data de baixa en el llibre de socis, per tal de tenir constància de les persones que formen part de l’Associació Alliberem-nos.
  • Convocar-vos a les reunions de l’Assemblea General, enviar-vos informació relacionada amb les reunions i contactar amb vostè a través de correu electrònic sempre que sigui necessari per qüestions relacionades amb l’associació.
  • Constar el seu nom i cognoms en les actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  • Aplicar les condicions especials de les persones menors d’edat que desitgen associar-se.
  • Incorporar la seva adreça electrònica en un fitxer per enviar-li el butlletí de notícies, en cas que en doneu el consentiment.
  • Incorporar el seu telèfon al grup de Whatsapp de l’Associació, en cas que en doneu el seu consentiment.
  • Incorporar les dades de les persones que ocupen càrrecs en la Junta Directiva als registres de les Administracions públiques, el portal de transparència de la web de l’associació i els serveis privats contractats per l’Associació.
  • Enviar-li un missatge automàtic amb el nom i cognoms com a resguard de la sol·licitud d’alta, baixa o missatge de contacte.

5. Terminis o criteris de conservació de les dades

Guardarem les seves dades personals fins que l’associació tramiti la seva baixa, vostè sol·liciti la seva eliminació, o bé, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. També eliminarem les seves dades en cas que la Junta Directiva declini la seva sol·licitud per associar-se; i també seran eliminades en cas que l’associació es dissolgui.

6. Legitimació del tractament de dades

La base legal per al tractament de les seves dades és pel consentiment de l’interessat i per existència de la llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, dels estatuts de l’Associació Alliberem-nos, i de la llei orgànica 1/1982 de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

7. Destinataris de les dades

Qualsevol persona associada podrà conèixer la seva identitat (nom i cognoms), ja que es tracta del dret a la informació que recull la llei d’associacions en l’article 323, apartat 4, lletra a; així mateix, qualsevol persona associada podrà saber en quines reunions ha assistit i en quines no, i si vostè forma part de l’associació.

El seu número de telèfon i nom de perfil de whatsapp quedaran exposats a la vista de la resta d’integrants del grup de whatsapp de l’associació. L’Associació Alliberem-nos no es fa responsable de l’ús que es faci de les seves dades personals per part dels altres membres del grup de whatsapp ni de l’empresa que proveeix el servei, i tampoc es fa responsable de l’ús que en feu d’aquesta aplicació.

Pel que fa a la resta de dades personals, hi tindran accés les persones de la Junta Directiva únicament per les finalitats que ens ha autoritzat (detallades en l’apartat finalitat).

Les dades de les persones que ocupen els càrrecs de la Junta Directiva seran cedides als registres de l’Administració i a serveis privats que l’associació hagi contractat. Així mateix, el nom i congnoms de les persones que conformen la Junta Directiva seran publicats a la web accessibles per a tothom.

8. Transferències de dades a tercers països

Es transferiran dades a tercers països on l’Associació Alliberem-nos té ubicats els servidors web segurs amb els quals treballa.

9. Drets de les persones interessades

Té dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment prestat, i dret a reclamar davant l’Autoritat de control.

Facebook
Twitter
Instagram